Een bewindvoerder zet zich in voor het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt, het opstellen en uitvoeren van een begroting en het uitvoeren of begeleiden van de schuldbemiddeling.

Andere werkzaamheden die normaliter onder de bewindvoerder vallen zijn onder meer:


 - Aanvragen onderbewindstelling

 - Meegaan naar de rechterlijke zitting onderbewindstelling

 - Financiële administratie

 - Postbehandeling

 - Regelen van zorg- en huurtoeslag

 - Regelen van (eenvoudige) belastingaangifte

 - Aanvragen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering

 - Aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 - Aanvragen kwijtschelding andere zakelijke lasten

 - Declaratie van de ziektekosten

 - Afsluiten van belangrijke verzekeringen

 - Aanmelding bij schuldhulpverlenende instantie bij problematische schulden *

 - Aanvragen WSNP

 - Meegaan naar rechterlijke zitting WSNP *

 - Afleggen van verantwoording bij de Kantonrechter


 * Deze werkzaamheden behoren volgens de richtlijnen van het Landelijk Overleg Kanton- rechters niet tot de normale werkzaamheden van een bewindvoerder.

Toekomst bewindvoeringen B.V. vindt deze werkzaamheden echter belangrijk voor een goede bewindvoering en voert deze zonder meer uit.


Niet alle werkzaamheden met betrekking tot de financiële situatie vallen onder de taken van een bewindvoerder. Ingewikkelde nalatenschappen, de ontruiming van een woning, aangifte wegens inbraak of mishandeling en andere ongewone werkzaamheden. Indien gewenst kunnen deze werkzaamheden in principe worden uitgevoerd door Toekomst bewindvoeringen B.V. maar daarvoor moet vooraf bij de Kantonrechter een machtiging worden aangevraagd.


Natuurlijk ondersteunt Toekomst bewindvoeringen B.V. de cliënt ook bij eventuele andere financiële situaties waar de cliënt moeite mee heeft. Tijdens alle werkzaamheden wordt een nauwkeurige administratie gevoerd en een dossier namens de cliënt bijgehouden, mede om ten alle tijde verantwoording af te kunnen leggen aan zowel de cliënt als officiële instanties die daar behoefte aan hebben. Daarnaast houden alle medewerkers binnen Toekomst bewindvoeringen B.V. zich aan de interne richtlijnen voor de geheimhouding van persoonsgevoelige gegevens. Deze interne richtlijnen zijn te vinden in het contract bewindvoering.Bij een bewind mag iemand niet meer zonder medewerking van de bewindvoerder over goederen die onder het bewind vallen, beschikken.

Het beheer over de goederen berust uitsluitend bij de bewindvoerder.

Het bewind is dus een financiële maatregel.Bewind

Bij een bewind- of een mentorschap blijft de persoon om wie het gaat handelingsbekwaam.

De betrokkene mag bijvoorbeeld zelf een testament maken mits hij of zij kan overzien wat dit betekent.

Gaat het om financiële handelingen die iemand niet (meer) kan overzien, dan is een bewind

in beginsel een voldoende maatregel.


Mentorschap

Als iemand alleen niet (meer) over persoonlijke aangelegenheden kan beslissen, ligt een mentorschap meer voor de hand. De mentor treedt alleen voor hem/haar op bij beslissingen op het persoonlijke vlak of geeft raad. De beslissingen die de mentor neemt, gaan altijd over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

De mentor neemt zoveel mogelijk samen met de betrokkene beslissingen.


Toekomst bewindvoeringen B.V. treedt alleen op als mentor in combinatie met een onderbewindstelling.


Curatele

Curatele is de meest verstrekkende maatregel. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt handelingsonbekwaam en mag dus over bijna niets meer zelfstandig beslissen.

De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet.

De maatregel kan met name nodig zijn wegens een geestelijke stoornis, verkwisting of drank/drugs misbruik.


Als u curatele aanvraagt of als iemand al onder curatele is gesteld, kunt u niet ook nog een bewind of een mentorschap aanvragen. Bij curatele gaat het immers om de behartiging van zowel de financiële als de persoonlijke belangen van iemand.

Wel zou een curatele kunnen worden vervangen door een bewind en/of een mentorschap.

Dit dient dan via de Kantonrechter gewijzigd te worden.