Als iemand financiële problemen heeft, is het beter om zich meteen tot ons te wenden, of eventueel een andere bewindvoerder. Via een maatschappelijk werker of via de gemeente duurt het nl. veel langer en zij verwijzen u toch naar een bewindvoeringskantoor.


Wat is bewindvoering?

 

Indien u voor een tijdelijk of voor langere tijd niet in staat bent om uw eigen financiën goed te regelen kan snel tot grote problemen leiden omdat bepaalde financiële en administratieve zaken toch geregeld moeten worden. Vaste lasten moeten worden betaald, belastingaangiftes ingevuld, huurtoeslagen aangevraagd, etc. Wan­neer dit soort zaken niet op tijd en goed worden geregeld ontstaan er onnodige problemen en soms zelfs schulden.


Bewindvoering kan dan een oplossing zijn.

Bewindvoering is een regeling waarbij de rechter een bewindvoerder machtigt om de financiën te beheren. Deze bewindvoerder legt hierover vervol­gens verantwoording af aan de kantonrechter en natuurlijk ook aan u.

De hoofdtaak van de bewindvoerder, is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld.


Er zijn twee soorten bewind voering: Beschermingsbewind en WSNP bewind.

Beschermingsbewind is voor de klant.

WSNP bewind is voor de schuldeisers. Deze voert alle werkzaamheden uit voor de schuldeisers.

Waarom kiezen voor beschermingsbewind?

Met bewindvoering komt er rust in uw financiële situatie en worden nieuwe schulden

voorkomen. Daardoor worden problemen als huisuitzetting, afsluiting van gas, water, licht en het ontstaan van nieuwe achterstanden (met bijkomende kosten) voorkomen.


Wanneer?

Bewindvoering is een financiële maatregel. Gaat het om financiële handelingen die iemand niet meer kan overzien, dan is bewind in beginsel een voldoende maatregel.


Hoe lang?

De duur van de onder bewindstelling is gelijk aan de periode waarin u niet in staat bent om de financiële zaken goed te regelen. Dit kan dus voor een bepaalde of onbepaalde tijd zijn.


Er zijn drie manieren om de bewindvoering te beëindigen:

Door een uitspraak tot onder curatelestelling.

Door het indienen van een verzoekschrift tot opheffing onder bewindstelling bij de kantonrechter.

Door overlijden van de betrokkene.


Wat kost het?

Aan het beschermingsbewind zijn kosten verbonden.

De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door de kantonrechter.

 

Wanneer u een minimumuitkering en weinig vermogen heeft, kan het moeilijk zijn om naast alle vaste lasten ook nog de kosten voor de bewindvoering te betalen.

Binnen de meeste gemeente zijn voorzieningen om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor deze kosten.

Als u hier recht op heeft, dan zal de bewindvoerder deze voorzieningen voor u aanvragen.

Aan de behandeling van het verzoek tot onder bewindstelling zijn ook kosten verbonden, de zogenaamde griffierechten. Indien uw inkomen te laag is kan hiervoor bij uw gemeente bijzondere bijstand worden aangevraagd.


Wie vraagt bewindvoering aan?

In de eerste plaats kunt u zelf het bewind aanvragen. Verder kan uw  partner, familieleden tot

in de vierde graad en uw verwijzer/behandelaar het bewind aanvragen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten.

Als degene om wie het gaat nog minderjarig is en onder gezag van een voogd staat, kan ook de voogd de maatregel vragen.


De belangrijkste spelregels:

Wanneer de rechter uw verzoek tot onder bewindstelling goedkeurt en een bewindvoerder aanwijst, betekent het vanaf dat moment dat de bewindvoerder zorg draagt voor uw financiën.

De bewindvoerder schrijft de inkomstverstrekkers aan en zorgt ervoor dat het inkomen wordt gestort op de beheerrekening.

De bewindvoerder beheert uw inkomen, betaalt de vaste lasten, eventuele schulden, reserveert geld en betaalt uw leefgeld uit.


De bewindvoerder kan ook belastingaangifte doen, bijzondere bijstand aanvragen en voorliggende voorzieningen aanvragen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag etc.)

De bewindvoerder onderhoudt contacten met bijvoorbeeld uw energieleverancier, met de woningbouwvereniging en andere instanties.

Zo nodig kan de bewindvoerder verzekeringen afsluiten.


U bent verantwoordelijk voor het doorsturen van de post.

U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van de wijzigingen in uw woon/leefsituatie.